Polityka prywatności

Informacje o RODO

Co to jest RODO?

RODO jest unijnym prawem regulującym zasady ochrony danych osobowych, które stosujemy od 25 maja 2018 r. Moja firma przestrzega zasad określonych w RODO.
Pełna nazwa RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Kto jest administratorem danych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Empath Aleksandra Frączek z siedzibą przy ul. Wąskiej 7/12 w Toruniu, NIP: 956 215 18 03. Moje dane kontaktowe: pracownia.empath@gmail.com
Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej wykorzystuję dane?

Państwa dane osobowe będę wykorzystywać w następujących celach:
Zawarcia i wykonania umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”, marketingowych, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie danych w tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”.
Realizacji zamówień
Działań marketingowych, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wliczając analizę zachowań i potrzeb użytkowników oraz analizę rynku.
Wysyłania gratisu, Newslettera bądź wysyłki wiadomości SMS po wyrażeniu zgody, po przejściu przez system zapisów lub zostawieniu swoich danych za pośrednictwem formularza na stronie.
Tworzeniu baz danych użytkowników wyłącznie do użytku podmiotu z którym zawierana jest umowa lub podwykonawców współpracujących z „Empath” Aleksandra Frączek.
Ulepszeniu mojej oferty produktowej oraz zawartości Sklepu.
W innych celach określonych w niniejszej polityce prywatności lub w regulaminie.

Jak długo będę wykorzystywać dane?

Dane będę wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
czas trwania umowy,
czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują mi przechowywać dane, np. przepisy podatkowe,
czas po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy,
czas do momentu wycofania zgody.

Jakie mają Państwo prawa?

Mogą Państwo złożyć do mojej firmy wniosek o:
dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych),
sprostowanie danych, gdy są one nieprawidłowe,
przeniesienie danych, w przypadkach określonych w RODO,
usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych.
Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jestem zobowiązana do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.
Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może być wycofana w każdym czasie.
Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie w trakcie procesu zapisu na warsztat, sesje, szkolenie, gratis lub newsletter spowoduje, że zawarcie i realizacja umowy współpracy będą niemożliwe.

Komu przekazuję Państwa dane?

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane mogę przekazać – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym:
podmiotom przetwarzającym je w moim imieniu, np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze;
innym administratorom, np. kurierom.
Państwa dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein), w przypadku organizowania przez moją firmę warsztatów i innych eventów o charakterze publicznym poza granicami Unii Europejskiej.