Regulamin

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania i warunki korzystania z serwisu internetowego empath.pl oraz warunki sprzedaży dostępnych w serwisie produktów i usług.

1. Definicje

Empath Aleksandra Frączek– właściciel Serwisu, z siedzibą: Wąska 7/12, 87-100 Toruń; adres e-mail: pracownia.empath@gmail.com

Serwis – internetowy serwis usługowy, pośredniczący między Autorem a Użytkownikiem w transakcjach sprzedaży Produktów.

Adresy internetowy Serwisu to www.empath.pl

Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w wypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna nabywająca Produkt za pomocą Serwisu.

Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004r. – Prawo telekomunikacyjne;

Materiały – jeden lub kilka komputerowych plików zawierających nagrania wideo lub inne pliki będące podstawowym składnikiem Produktu.

Materiały Dodatkowe – zero lub więcej plików komputerowych będących dodatkiem do Produktu.

Produkt – usługa odpłatnego dostępu do określonych Materiałów oraz Materiałów Dodatkowych w postaci komputerowych plików, nagrań audio i wideo, świadczona za pomocą Internetu przez Autora na rzecz Użytkownika, za pośrednictwem Serwisu.

Sesja indywidualna – spotkanie coachingowe bezpośrednie lub na odległość za pośrednictwem połączenia online oraz za pomocą programu Skype, Zoom lub Messanger.

Hasło – poufny ciąg znaków alfanumerycznych, znany wyłącznie Użytkownikowi, konieczny do autoryzowanego dostępu do Serwisu www.empath.pl oraz Produktów określany przez Użytkownika w trakcie dokonywania pierwszego zakupu Produktu.

Reklamacja – zgłoszenie Empath Aleksandra Frączek przez Użytkownika wady Produktu.

Proces Reklamacyjny – ciąg czynności Użytkownika i Empath Aleksandra Frączek mający na celu rozpatrzenie reklamacji dokonanej przez Użytkownika, a w przypadku jej uwzględnienia, także usunięcie wady Produktu.

2. Postanowienia ogólne

Z chwilą złożenia zamówienia w Serwisie, Użytkownik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości i w pełni akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z postanowieniami Regulaminu, Empath Aleksandra Frączek ma prawo odmówić Użytkownikowi świadczenia usług.

Empath Aleksandra Frączek zastrzega sobie prawo do zmiany przedmiotowego Regulaminu, bez podania przyczyny oraz w jakimkolwiek czasie.

Każdy użytkownik Internetu (osoba) może swobodnie przeglądać zawartość Serwisu.

Do korzystania z Serwisu wymagane są standardowe urządzenia oraz oprogramowanie, pozwalające na przeglądanie stron WWW, odtwarzanie dźwięku a także posiadanie skrzynki pocztowej email.

Użytkownikiem mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (osoby prawne lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej).

Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu tylko w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. Empath Aleksandra Frączek zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług, usunięcia danych lub likwidacji zamówienia w przypadku złamania przez Użytkownika prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu.

Empath Aleksandra Frączek zastrzega sobie prawo do zmiany terminu publikacji materiału, ze względów technicznych lub organizacyjnych.

Na indywidualną sesję, można umówić się przez formularz Callendly lub ustalając szczegółową datę oraz godzinę spotkania, wysyłając na adres email pracownia.empath@gmail.com, potwierdzenie przelewu.

3. Zasady korzystania z Serwisu

Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mają możliwość dokonania zakupu produktów w postaci plików komputerowych zawierających nagrania wideo, lub inne pliki.

Zamówienia realizowane są po otrzymaniu przez Empath Aleksandra Frączek należności uiszczanej dostępnymi w Serwisie kanałami płatności, tytułem zapłaty ceny oraz ewentualnych innych kosztów właściwych dla danego produktu. Informacje o cenie oraz ewentualnych innych kosztach zostaną zawsze podane na łamach Serwisu oraz podczas składania zamówienia.

Empath Aleksandra Frączek zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia. Anulowanie zamówienia przez Empath Aleksandra Frączek powoduje ten skutek, że umowę uznaje się za niezawartą.

Zamówień można dokonywać przez cały rok, 7 dni w tygodniu, 24 godziny w ciągu doby.

Ceny wszystkich Produktów znajdujących się w Serwisie są cenami brutto podanymi w złotych polskich.

Podstawowym sposobem dostawy dla produktów wirtualnych jest wysyłka na adres email podany w zamówieniu, a dla produktów fizycznych wysyłka na adres pocztowy podany w zamówieniu.

Produkt zostanie udostępniony Użytkownikowi nie później niż w ciągu 72 godziny od momentu otrzymania potwierdzenia zapłaty przez Empath Aleksandra Frączek.

Empath Aleksandra Frączek zobowiązuje się dostarczyć Użytkownikowi Produkt zgodny z opisem znajdującym się na stronie internetowej Serwisu.

O wszelkich dodatkowych obowiązkach zapłaty związanych ze świadczeniem głównym Użytkownik zostanie poinformowany przez Empath Aleksandra Frączek.

Dokonując zakupu Produktu (kliknięcie ikony ,,dodaj do koszyka” oraz potwierdzeniu zamówienia w zakładce ,,zamówienie”), Użytkownik wyraża zgodę na płatność związaną z tym Produktem.

Faktury VAT wystawiane są na życzenie Użytkownika. W takim przypadku niezbędne jest podanie numeru NIP oraz danych do faktury zgodnie z odpowiednim formularzem. Składając zamówienie.

Użytkownik wyraża zgodę na wystawienie faktury oraz jej odbiór bez konieczności składania swojego podpisu.

4. Zasady korzystania z zakupionych Produktów

Wszelkie Produkty udostępniane za pośrednictwem Serwisu, odpłatne i nieodpłatne, podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Użytkownik może korzystać z zakupionych Produktów na własny użytek i zgodnie z ich przeznaczeniem, czyli odtwarzać w elektronicznych urządzeniach, wprowadzać do pamięci komputera lub innych właściwych urządzeń w celu zapoznania się z treścią utworu.

Użytkownik nie ma prawa do powielania, kopiowania i wykorzystywania Produktu (w całości lub we fragmentach) w sposób niezgodny z prawem. Zabronione jest zmienianie struktury elektronicznej Produktu lub innego rodzaju modyfikacje (np. usuwanie zabezpieczeń). Niedozwolone jest również dystrybuowanie Produktu, udostępnianie osobom trzecim lub pośrednim lub odtwarzanie publiczne.

Użytkownik zobowiązany jest dbać o to, aby żadne nieupoważnione osoby nie korzystały z Produktów w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem. W przypadku wykrycia takich sytuacji Empath Aleksandra Frączek może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu nabywcy produktu (Użytkownika), z tytułu łamania praw do danej kopii Produktu.

5. Reklamacje i zwroty

Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi i propozycje pod jego adresem, skargi i reklamacje prosimy kierować drogą elektroniczną na adres mailowy pracownia.empath@gmail.com

W przypadku, gdy zakupiony Produkt okaże się wadliwy, w szczególności, gdy się nie uruchamia lub jest niezgodny z opisem zamieszczonym na stronie Serwisu lub Produkt nie został dostarczony w terminie określonym w niniejszym Regulaminie, Użytkownik może w terminie 14 dni od zakupu wystąpić do Empath Aleksandra Frączek z reklamacją.

Użytkownik, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie drogą mailową w terminie 14 dni od zawarcia umowy. Zgodnie z ustawą ochrony konsumentów z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta i paragrafu “wyjątki od prawa do odstąpienia od umowy” Użytkownik nie może zwrócić produktu w przypadku gdy:

– Przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Przedsiębiorcę, utraci prawo odstąpienia od umowy,

– W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe,

– Dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i poinformowaniu go przez Przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres e-mail: pracownia.empath@gmail.com

Po upływie 14 dniowego terminu na odstąpienie od umowy Użytkownik traci przedmiotowe prawo.

W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Użytkownik zobowiązany jest do wysłania pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki mają być zwrócone środki.

Empath Aleksandra Frączek niezwłocznie potwierdza Użytkownikowi, drogą mailową, otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

W przypadku odstąpienia przez Użytkownika od umowy, umowę taką uważa się za niezawartą. Użytkownik traci dostęp do Produktu, natomiast Sprzedający zwraca uiszczoną cenę. W przypadku produktów podlegających możliwości zwrotu, zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Zwrot płatności nastąpi niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji przez Empath Aleksandra Frączek, przelewem z konta na wskazany przez Użytkownika numer konta, chyba, że Użytkownik drogą mailową wyraźnie wskaże inny sposób rozliczenia np. w gotówce lub w produktach dostępnych w sklepie na stronie www.empath.pl. W tym przypadku rozliczenia ekwiwalentem w postaci produktów dostępnych w sklepie na stronie www.empath.pl, Użytkownik nie ponosi opłat związanych z operacjami płatniczymi.

Empath Aleksandra Frączek rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony, w przypadku gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. O rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji Empath Aleksandra Frączek poinformuje Użytkownika za pomocą listu e-mail.

W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji Empath Aleksandra Frączek dokonuje zwrotu środków pieniężnych wpłaconych tytułem zapłaty za reklamowany Produkt w formie przelewu na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy, w okresie nie dłuższym niż 30 dni, od dnia otrzymania formularza zwrotu. Empath Aleksandra Frączek zastrzega sobie prawo potrącenia kosztów manipulacyjnych.

Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji przez Empath Aleksandra Frączek, Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie usunąć wszystkie posiadane kopie Produktu którego reklamacja dotyczy.

Rezygnacja z opłaconej indywidualnej sesji, możliwa jest do 24 godzin przed rozpoczęciem ustalonej sesji indywidualnej. Odwołanie spotkania na krócej niż 24 godziny jest równoznaczne ze stratą wpłaconego za sesję zadatku.

6. Faktury VAT

Użytkownik akceptuje faktury otrzymywane w formie elektronicznej.

Użytkownik otrzymuje faktury VAT w formie elektronicznej w postaci pliku PDF. Aby otrzymać fakturę Użytkownik przy składaniu zamówienia w formularzu w polu „Uwagi do zamówienia” wpisuje prośbę o otrzymanie faktury oraz potrzebne do jej wystawienia dane, jak: nazwa firmy, adres oraz NIP.

Duplikaty do faktur wystawionych i dostarczonych w formie elektronicznej będą przyjmowane w formie elektronicznej.

Empath Aleksandra Frączek zbiera i przetwarza za pomocą Serwisu dane osobowe, dobrowolnie podane przez Użytkownika.

Zbierane i przetwarzane są jedynie te dane osobowe, które są niezbędne do świadczenia przez Empath Aleksandra Frączek usług na rzecz Użytkownika oraz zapewnienia mu pomocy.

Osoby deklarujące wystawienie faktury, musza zgłosić ten fakt nie później niż do momentu opłacenia całości należności za produkt (sesje, kursy, szkolenia, warsztaty, nagrania audio, nagrania wideo, medytacje, e-booki).

7. Postanowienia końcowe

Empath Aleksandra Frączek zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia.

Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w Serwisie.

W przypadku braku akceptacji nowych postanowień Regulaminu, o których mowa w ust. 1, Użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji, co spowoduje wygaśnięcie umowy między Serwisem a Użytkownikiem.

8. Wyłączenie odpowiedzialności

Empath Aleksandra Frączek nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za straty i szkody poniesione przez użytkownika w związku z korzystaniem z Serwisu, stosowaniem się do informacji prezentowanych w Serwisie lub zawartych w Produktach w jakichkolwiek okolicznościach, jak również za skutki podjętych na tej podstawie decyzji.

Empath Aleksandra Frączek nie gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do Użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej.

Empath Aleksandra Frączek nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji, ingerencją osób trzecich lub działaniem siły wyższej.

Empath Aleksandra Frączek zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia dostępu do Serwisu (całościowego lub częściowego), w celu jego ulepszenia, konserwacji lub jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne, niezależne od Empath Aleksandra Frączek.